Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2018

8161 7073 500
Reposted fromidiod idiod viarawwwr rawwwr
celej
Czasem podejmuję smutki, czasem je zabijam (czasem je zapijam, ej)
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viarawwwr rawwwr
celej
Czasem podejmuję smutki, czasem je zabijam (czasem je zapijam, ej)
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viarawwwr rawwwr
6943 cc4a 500
Reposted fromdivi divi
celej
Reposted fromshakeme shakeme viaklaudialucja klaudialucja
Wszystko przecież w końcu, do cholery mija.
— Jakub Zulczyk (via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaklaudialucja klaudialucja
celej
celej
celej
Czy zostaną mi po Tobie blizny?
— Cool kids of death
Reposted fromnivea nivea viaklaudialucja klaudialucja
celej
Reposted fromshakeme shakeme viaklaudialucja klaudialucja
7109 f693 500
celej
4798 76ea
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viaklaudialucja klaudialucja
celej
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viaklaudialucja klaudialucja
8364 3ebd
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaklaudialucja klaudialucja
celej
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat 
obraca się wokół ciebie.
— Krystyna Gucewicz
Reposted fromplayinglove playinglove viaklaudialucja klaudialucja
celej
Zasypiasz z tym, o kim myślisz przed snem.
— 12km 200m
Reposted fromrawwwr rawwwr viaklaudialucja klaudialucja
8661 6263 500
Reposted fromcrosslab crosslab viaklaudialucja klaudialucja
celej
1213 2643 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaklaudialucja klaudialucja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl